• Rebirth in Quality Production
  • +982188051196 - 8

هومئوستازی کلسیم، تاثیر هیپوکلسیمی بر سلامت و راهکارهای پیشگیری از هیپوکلسمی در گاوهای دوره انتقال- بخش اول


ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو

چکیده : در سالهای اخیر تاثیرات هیپوکلسمی تحت بالینی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیرات شناخته شده کلسیم بر انقباض عضلات، عملکرد سیستم ایمنی و نقش آن در میانجیگری فرآیندهای متابولیکی، سهم هیپوکلسمی تحت بالینی در توسعه بیماریهای مختص گاوهای تازهزا و در نتیجه اهمیت این کمبود بر عملکرد حداکثری گاوهای شیری را مشخص می نماید. هدف از مقاله مروری حاضر جمع بندی و یکپارچه سازی اطلاعات حاصل از پیشرفتهای علمی اخیر، مانند نقش غده پستان در تنظیم سوخت و ساز بافت استخوان، و جنبههای عمومی اثبات و پذیرفته شده در رابطه با تنظیم هورمونی هومئوستازی کلسیم است. این مقاله علاوه بر احتیاجات تغذیهای مواد معدنی، به بحث در رابطه 5،، با ساز و کارهای انتقال و جذب، بازجذب، ترشح و آزادسازی کلسیم و همچنین تنظیم فیزیولوژیکی کلسیم از طریق هورمون پاراتیروئید، 1 دی هیدروکسی ویتامین D ، عامل رشد فیبروبلاست شماره 2، و سروتونین پرداخته است. برای رسیدن به روشهای بهتر پیشگیری از هیپوکلسمی، افزایش آگاهی ما در رابطه با ساز و کارهای فیزولوژیک تنظیم و حفظ میزان کلسیم در مقادیر طبیعی در داخل بدن و ادغام این اطلاعات با نتایج حاصل از مطالعات مزرعهای صورت گرفته در سطح گله امری ضروری است. ما نیز در مقاله خود با استفاده از این اطلاعات به بیان رهیافتهای تغذیهای ، مانند استفاده از مکمل های کلسیم در جیره گاوهای پیش از زایش، در جهت کاهش خطر ابتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی، و همچنین تاثیر این روشها بر سلامت و عملکرد گاوهای تازهزا پرداخته ایم. به ویژه رویکردهایی مانند استفاده از مکمل متابولیتهای ویتامین D یا استفاده از مقادیر زیاد کلسیم در جیره، که ممکن است در فرآیند سازگاری درون زادی نقش داشته باشند، و درک کاملی از ساز و کارهای اساسی القاء کننده بازگشت تاثیرات یک هیپوکلسمی ناخواسته، برای بهبود برنامه های مدیرتی ما برای گاوهای دوره انتقال حیاتی خواهند بود. استمرار تلاشهای صورت گرفته توسط محققین برای درک هرچه بیشتر روابط متقابل بین هومئوستازی کلسیم و روشهای پیشگیری از هیپوکلسمی، برای حفظ سلامت گاوها در شرایط مطلوب و حمایت از مقادیر بالای تولید شیر ضروری است.

کلمات کلیدی: گاو شیری، هیپوکلسمی، انتقال کلسیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Behavand Darou