• Rebirth in Quality Production
  • +982188051196 - 8

ساز و کارهای جذب ، اثرات متقابل و نقش مواد معدنی بر وضعیت اسید – باز “بخش اول”

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
وجود برخی مواد معدنی برای حیات ضروری است. در حیوانات 7 عنصر کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و گوگرد باید به مقدار زیادی )از چند تا دهها گرم در روز برای گاوهای شیری( در جیره وجود داشته باشند که به همین دلیل اصطلاحا به آنها “مواد معدنی پرمصرف 1 ” گفته میشود. در مقابل به گروه دیگری از مواد معدنی که در مقادیر بسیار کمتری )چند میلیگرم تا چند میکروگرم در روز( نیاز هستند “مواد معدنی کممصرف 2 ” گفته میشود. در بسیاری از موارد مواد معدنی زمانی برای حیوان مفید خواهند بود که از غشاء مخاطی دستگاه گوارش عبور کرده و وارد جریان خون شوند. بخش عمدهای از این مقاله به مرور بحثهای موجود در رابطه با سازوکارهای جذب هر یک از مواد معدنی از طریق عبور از فضای بین سلولی 3 و یا عبور از عرض سلولهای 4 مجرای گوارشی میپردازد. متاسفانه، به ویژه در نشخوارکنندگان، اثرات متقابل پیشآمده بین مواد معدنی و سایر مواد مغذی جیره در مجرای گوارشی ممکن است منجر به اختلال در فرآیند جذب شود. از همین رو ویژگیهای اشکال آلی مواد معدنی که میتواند منجر به در امان ماندن اشکال کیلاته نسبت به اشکال سنتیتر مواد معدنی از عوامل کاهشدهنده جذب شود، مورد توجه و بحث بسیاری قرار گرفته است. مواد معدنی پس از جذب به طرق مختلف مورد استفاده بدن قرار میگیرند. بخشی از مقاله حاضر پیرامون تاثیر مواد معدنی پرمصرف بر وضعیت اسید- باز حیوانات متمرکز شده است. دستورزی کاتیونها و آنیونهای جیره با هدف بهبود عملکرد در دوره خشکی و دوره شیردهی گاوها امری رایج است. ارائه بخشی در رابطه با “تئوری یون قوی 5 ” میتواند برای درک بهتر این تاثیرات سودمند باشد. بسیاری از مواد معدنی کممصرف به عنوان کوفاکتور آنزیمهای دخیل در کنترل و تنظیم رادیکالهای آزاد در داخل بدن ایفای نقش نموده و وجود آنها برای مقابله آنتیاکسیدانی حیاتی است. با این حال مقادیر مازاد همین مواد معدنی منجر میشود این مواد به پیشساز اکسیدانها تبدیل شده و رادیکالهای آزاد مخربی را تولید نمایند. روابط متقابل پیچیده موجود بین مواد معدنی مختلف میتواند منجر به ناکارآمدی یک جیره در بهبود وضعیت سلامت و عملکرد تولیدی گاوهای شیری شود. هدف از مطالعه حاضر درک هرچه بیشتر این سازوکارها است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Behavand Darou