• Rebirth in Quality Production
  • +982188051196 - 8

تاثیر ویتامین D و کلسیم بر پیشگیری از پوکی استخوان در مراحل مختلف زندگی مرغ های تخمگذار

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
مرغهای تخمگذار برای تولید تخم مرغ در مقادیر بالا و در مدتی طولانی انتخاب شدهاند. این موضوع بر سلامت پرنده تاثیر منفی گذاشته و به طور خاص موجب تضعیف استخوانها و بروز عارضه پوکی استخوان در مرغهای تخمگذار میگردد. کلسیم و ویتامین D از جمله مواد مغذی هستند که تاثیر آنها به عنوان پیشگیری کننده از پوکی استخوان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر این دو ماده مغذی بر تجزیه و دوبارهسازی بافت استخوانی در مرغهای تخمگذار، با هدف پیشگیری از پوکی استخوان از طریق راهبردهای تغذیه میباشد. مطالعات بسیاری نشان دادهاند که ذرات ریز کلسیم میتوانند منجر به افزایش جذب و رسوب آن در بافت استخوانی گردند. نشان داده شده است بی شک ویتامین D در تنظیم غلظت کلسیم موجود در خون و فعالیت استئوکلاستها برای تجزیه استخوان نقش دارد. همچنین با توجه به نقش ویتامین D در تولید مثل مرغهای تخمگذار وجود این ماده مغذی ضروری است. با این حال لازم است تحقیقات بیشتری بر روی تعیین اندازه ذرات و سطوح ایده آل کلسیم و ویتامین D برای مرغهای تخمگذار به منظور حفظ سلامت، استحکام و سوخت و ساز بافت استخوانی در طول دوره تولید تخم مرغ صورت گیرد.
کلمات کلیدی: مرغ تخمگذار، پوکی استخوان، ویتامین D ، کلسیم، تولید تخم مرغ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Behavand Darou